List na kwiecień 2021

Ten miesiąc otwiera już od razu pierwszy Kwietnia jako rocznica wyboru Matki Bożej na Królową Polski we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Dokonał tego Król Jan  Kazimierz z przedstawicielami całego narodu. Powstał nawet dokument jako akt prawny potwierdzający ten wybór, prośby i zobowiązania dane przed naszą Hetmanką. W tamtych czasach 1656 roku trwał potop Szwedzki przez powodujący większe zniszczenia niż druga wojna światowa. Palono i niszczono wtedy także kościoły katolickie i cenne dzieła sztuki w nich się znajdujące. Było to spowodowane faktem, że agresor niósł ze sobą protestantyzm.

Dziś natomiast doświadczamy potopu braku używania rozumu.

Bóg może kierować człowiekiem, kiedy on żyje w pokoju. Oznacza to bycie w łasce Bożej oraz harmonię życia z otaczającym światem. Natomiast diabeł kieruje człowiekiem przez różnego rodzaju lęki. Ma on wtedy nad człowiekiem przewagę. Człowiek w stresie przestaje logicznie myśleć i łatwo go oszukać i nakierować na zło. Widzimy dziś tworzenie powszechnej paniki, która wcale zdrowiu człowieka nie służy. Wirusy są tak małe, że maska nie jest wstanie go zatrzymać, są na to naukowe argumenty. Czy leśna siatka zatrzyma komara, który chce przez nią przelecieć. Noszenie maski jest upokarzające i odbiera godność człowiekowi. Jeśli jesteśmy w kościele w masce, krótko mówiąc jest to obraza samego Boga. Przed nim ściągamy przecież maski z naszej duszy w konfesjonale.

Następnie Boże przykazania są nad ludzkimi.

Czy to czas wojny, czy zarazy, kataklizmów, przykazanie trzecie Pamiętaj abyś dzień święty święcił wciąż jest obowiązujące, nie jest wstanie go zmienić, czy ograniczyć żadna władza cywilna czy kościelna. Natomiast jeśli by to czyniła, była by wprost w opozycji do woli Bożej. Księża diecezjalni i zakonni, są powołani aby zapełnić świątynie i jak najwięcej przyprowadzić osób do Serca Jezusa. Natomiast obecnie przez decyzje władz cywilnych narusza się suwerenność Kościoła Świętego i zmusza kapłanów aby stali się egzekutorami cywilnych rozporządzeń. Skutkiem czego dokonuje się ograniczenie dostępu do zbawienia. Na przedwiośniu jest okres małej odporności ludzi na choroby, lecz to ich sumienie powinno decydować czy być na Mszy św. czy nie. Obecnie władza wchodzi w kompetencje Boga samego i podejmuje decyzje również za nas. Nie zrekompensują to, żadne socjalne jałmużny. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą (Mt 23, 13). To czego jesteśmy świadkami to sytuacja bez precedensu nie mająca miejsca w dotychczasowej historii kościoła i świata.

Tym bardziej powinniśmy być w tym co należy do Ojca (por. Łk 2, 49).

To ludzie pod opieką swych duszpasterzy wznieśli w przeszłości te świątynie i mają odwieczne prawo do korzystania z posługi sakramentalnej. Również ze swoich ubogich środków je utrzymują, jak też duszpasterzy. Jak można ich odpędzać od Chrystusa!!! Jakie prawo to usprawiedliwia? W tych czasach generowanego chaosu wybierzmy Boga za naszego Ojca. Wtedy nic strasznego i trudnego nam się nie wyda. Stwarzajmy własne przestrzenie bycia z Bogiem. Odkrywajmy że nasze serce i dom rodzinny może być miejscem Kościoła w naszych czasach, lecz również brońmy naszych świątyń, aby się nie stały miejscem zarządzanym przez światowy rząd.

Niech nasze życie wypełnia modlitwa działanie w Imię Jezusa i pokój Zmartwychwstałego.

W czwartym miesiącu w Łonie Maryi –

 Starajmy się nieść zbawienie swoim rodzinom, znajomym i Ojczyźnie. Możemy to czynić przez modlitwę, głoszenie Ewangelii oraz dobre czyny. Przyprowadzajmy, szczególnie do źródeł Bożego przebaczenia, ludzi na Święto Bożego Miłosierdzia – pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu w tym roku 11 kwietnia. Jezus powiedział, kto tego dnia przystąpi do Spowiedzi i Komunii świętej otrzyma odpuszczenie win i kar za grzechy. To wielka łaska. Jeśli nie przyjmujemy tych wielkich darów Bożych danych na nasze czasy Krew Chrystusa jest deptana. Wraz z Maryją twórzmy miejsca, gdzie ten dzień będzie uroczyście obchodzony, jak Jezus Chrystus tego żądał. Wraz z Maryją prowadźmy ludzi do kościoła do Jego Serca. Im bardziej chcą zamknąć dostęp do zbawczych łask tym bardziej szukajmy rozwiązań, aby one mogły rozlewać się na dusze ludzkie.

List na marzec 2021

Tak szybko nam minął luty! Lecz wita nas już pierwszego marca nie tylko śpiew ptaków, ale jakże ważna rocznica – dzień Żołnierzy Wyklętych. Jest to bardzo ważny dzień, w którym przypominamy sobie, że prawda zwycięża manipulacje, wolność niewolę, odwaga tchórzostwo, zmartwychwstanie śmieć.

Ta rocznica jest potrzebna dla nas byśmy się opowiedzieli, po której jesteśmy stronie, czy kolaborantów, czy Ojczyzny. Walka, jak wiemy, się nie skończyła. Wciąż przez lata, dziesiątki lat, stulecia trwa. Jest ona między potomstwem Maryi, a dziećmi diabła. Obecnie jest bardziej wyrafinowana i pod płaszczem humanizmu oraz ocalenia planety Ziemia, lecz bardzo szybko przejdzie się do brutalnych rozwiązań, mających narzucić ludziom nowy porządek świata bez Boga. Już możemy przypuszczać, że w imię bezpieczeństwa zdrowia ludzi, pozamyka się na Święta Wielkanocne Kościoły, ograniczając w ten sposób dostęp do zbawczej łaski. Jeśli władzom tak zależy na zdrowiu to zamiast zajmować się ludźmi w kościele, warto zająć się problemem przyczyn choroby nowotworowej!

Wciąż istnieją pośród nas wyklęci ludzie, wyklęci księża. Nawet naśladując okupanta tworzy się tzw. listy osób niewygodnych, ostatecznie do likwidacji. Nie zawsze są one jawne. Efekt ma byś ten sam, zamknąć usta tym co się nie zgadzają na niszczenie Polski oraz Kościoła. Polityka w sumie jest ta sama, zadłużać państwo i oddawać w zależność obcym siłom.

W tych trudnych czasach szczególnie w tym miesiącu warto odkryć postać świętego Józefa (19 marca uroczystość św. Józefa Oblubieńca N. M. P.). Też był na czarnej liście, wyklęty musiał uciekać do Egiptu z Maryją i nowonarodzonym Jezusem. Nazwany też został przez kilkakrotne ocalenie Syna Bożego – Obrońcą Chrystusa. To wezwanie warto wziąć sobie do serca. Naśladujmy tego Bożego męża w jego szlachetności, podporządkowaniu całego życia służbie dla Jezusa Króla. Nic dla siebie nie odkładał, wszystko dla Maryi, wszystko dla Jezusa. Nie jest nam łatwo wytrwać dziś na drogach świętości, wszystko prowadzi nas do upadku. Stary pustelnik tłumacząc uczniom co mają robić podczas walki i pokusy dał im naukę: (…) zastosujmy post, módlmy się, klęczmy, adorujmy, bijmy się w piersi przed krzyżem Pana naszego i ze łzami oraz bólem w sercu prośmy Go o pomoc i zbawienie; bo On jest z nami o każdym czasie i w nas mieszka (Święty Żywot Pisma Ascetyczne, Kraków 2008, s. 305). Jakże w tym czasie Wielkiego Postu te słowa są aktualne.

Można powiedzieć, że te wskazania są najlepszą bronią przeciwko naszym nieprzyjaciołom. A jak Pismo święte uczy, ci co  z Boga zrodzeni panują nad wszystkim i Bóg im daje swoją własność, tak jak było to w życiu wspomnianego św. Józefa.

Na trzeci miesiąc rekolekcji w Łonie Maryi

Polecam naśladować cnotę boleści Matki Bożej. Zachęcam, aby z bolesnym Sercem Niepokalanej rozważać każdą tajemnicę męki Chrystusa. Wejść w Jej ból spowodowany każdą najmniejszą profanacją Jej Syna. Czas Wielkiego Postu to nie tylko czas rozważania cierpień Jezusa ale i też Maryi. Dodatkową agonią Jej Serca jest obojętność i wybór złej drogi życiowej podjęty przez miliony osób. Ktoś powinien Matce Bożej pomóc, chociaż przez modlitwę.

List na Luty 2021

Św. Teresa z Ávila pisała o swojej duszy, jako o twierdzy wewnętrznej. Możemy zawsze być wolni, jeśli jesteśmy z Chrystusem odgrodzeni murem modlitwy i życia sakramentalnego. Święta przenosi porównanie do twierdzy również na nasz kościół. Stwierdza, że jest w stanie wojny.  W takiej sytuacji trzeba się ukryć z Królem w zamku, to da możliwość odpierania ataków wojsk nieprzyjacielskich. Załoga nie musi być liczna, najważniejsze, że nie ma wśród nich zdrajców. Z pewnością kto jest z Królem, nie zastanie zwyciężony,  pisze w dziele Droga Doskonałości.

Jeśli chcemy trwać z naszym Królem musimy nauczyć się skupienia. Pamiętajmy, że utrata obecności  Boga w naszym życiu prowadzi do śmierci wiecznej.  Walczmy o wartość modlitwy przez nasze zaangażowanie.  Brak zjednoczenia z Jezusem Chrystusem na modlitwie prowadzi do utraty życia sakramentalnego i wejście w duchową nicość. Nie chodzi oto abyśmy czuli  obecność Boga, lecz lepiej Jego czcili. Doświadczenie  obecności Bożej będzie skutkiem łaski Bożej i naszej miłości względem Niego.

Skupienie umysłu

By wejść w obecność Boga, rzeczą konieczną jest skupienie. Dlatego Jezus Chrystus rano, jeszcze w ciemnościach szedł na pustkowie modlić się do Ojca (por. Mr 1, 35).

Zgromadzenie w imię Jezusa  dwóch lub trzech osób  wiąże się z obietnicą obecności Syna Bożego. Święci tłumaczą też te słowa Zbawiciela, jako odnoszące się do rozumu woli i ciała człowieka. W momencie skupienia całej istoty człowieka na Bogu, On do nas przychodzi. Św. Jan Chrzciciel mówił do faryzeuszów: pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Możemy te Słowa zinterpretować: którego wy nie widzicie. Jeśli  jesteśmy w łasce uświęcającej, mamy wyciszone pragnienia, jesteśmy w samotności, patrzymy na Jezusa, to doświadczenie Jego obecności jest tylko kwestią czasu.

  1. Św. Teresa dla większej koncentracji na modlitwie wskazuje na uświadomienie sobie z Kim się spotykam? Tak więc zaczynając modlitwę, zacznijcie ją rozmyślaniem, kto jest Ten, do którego mówić macie, a w ciągu modlitwy myślcie i pamiętajcie, kto jest Ten, z którym rozmawiacie[1].
  2. Św. Teresa dla skupienia umysłu poleca według upodobania figurę lub obrazek Pana Jezusa, aby z nim jak najczęściej rozmawiać[2]. Celem jest towarzyszenie Jezusowi Chrystusowi.
  3. Św. Teresa poleca też na początku modlitwy lekturę duchową, niesie ona ze sobą inspiracje do modlitwy ustnej i myślnej[3].
  4. Św. Teresa poleca zamknięcie oczu podczas modlitwy rozmyślania. Jest to zwyczaj doskonały i dziwnie pożyteczny. Z początku wprawdzie potrzeba duszy zadawać gwałt, aby nie patrzyła na rzeczy ziemskie. Prędko jednak przyzwyczaja się do tego. Po czym już raczej otworzenie oczu więcej ją kosztuje i wymaga większego przezwyciężenia siebie[4].
  5. Święta Teresa zachęca do uświadomienia w swojej duszy pałacu, w którym na tronie siedzi wielki Król. Jest to obraz Jego panowania w naszych sercach[5].

Rekolekcje 9 miesięczne w Łonie Maryi

 – Starajmy się lepiej czcić Matkę Bożą

W lutym starajmy się lepiej czcić Matkę Bożą. To daje większy dostęp do Jej opieki, a bez Niej w dzisiejszych czasach szybko zginiemy.  Jedną z form czczenia Maryi jest adoracja Jej wizerunków. Postarajmy się codziennie chociaż na chwilę popatrzeć na Jej święty wizerunek, odmówić dokładniej chociaż dziesiątkę różańca. Podczas naszej kontemplacji Jej oblicza pomyślmy też o Jej Sercu, że jest przebite mieczami boleści. Podejmijmy też w celu zadośćuczynienia drobne ofiary dla Maryi. Czy naszą pracę wykonajmy z miłości do Niej, czy też zrezygnujmy z czegoś, aby zrobić Jej prezent. Pamiętajmy, też, aby Jej powierzać nasze sprawy i problemy. Nie muszą one nas od Niej oddzielać, ale przez modlitwę zawierzenia jej Sercu, łączyć.


[1] Św. Teresa, Droga doskonałości, dz. cyt., s. 137

[2] Por. tamże, s. 164.

[3] Św. Teresa, Droga doskonałości, dz. cyt., s. 155.

[4] tamże, s. 164.

[5] Por., tamże, s. 166

List styczniowy

Doświadczamy w naszym życiu przyspieszenia czasu. Niestety w tym złym znaczeniu. Widzimy na całym świecie, że pod pozorem walki z pandemią stosuje się na ludziach propagandę i terror.  Środki zaradcze przeciwko wirusowi powodują, że tysiące ludzi ma utrudniony dostęp do lekarza, wiele osób traci miejsca pracy, a miliony ludzi boryka się z depresją i myślami samobójczymi.  Nie ma co się oszukiwać, zastosowany jest wobec tych ludzi najuboższych holokaust. Ludzie nie mogą postępować zgodnie z sumieniem, zmuszani są do noszenia masek mimo, że specjaliści mówią że to nic nie daje. Państwowe i kościelne ograniczenia dostępu do sakramentów wzmacniają jeszcze sytuację swego rodzaju nienormalności.

Czytaj dalej

Przesłanie na listopad

W obecnym chaosie w jaki wprowadza się Polaków, aby nawzajem się pozabijali zachęcam do potrzeby pogłębienia modlitwy. Ona nas uczy, że mamy być ludźmi wnętrza, a nie, często zmanipulowanych, informacji ze świata zewnętrznego.

Czytaj dalej

Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

Jezu Chryste Królu Polski, chcę oddać Tobie najwyższe wyrazy mojej czci i miłości do Ciebie. Przed Twoim przyjściem na ziemię nasi królowie słowiańscy nie znali Ciebie. Od Mieszka I mój naród  przez  Chrzest po wsze czasy ustanowił Cię najwyższym władcą. Niestety dziś Jesteś wyrzucany z Polski przez tych, którzy detronizowali Ciebie w prawodawstwie negując Twoje przykazania. Odrzucili Ciebie też ci rządzący, którzy wyrzekli się Twego zwierzchnictwa nad nimi. Jesteś, o zgrozo odepchnięty przez heretyckich kapłanów, którzy dopuszczają się straszliwych nadużyć w liturgii oraz teologii dogmatycznej i życiu moralnym.  Widząc co się dzieje jesteśmy dziś w pogrążeni w bólu, ściska nas gardło i serce. Od 1939 do dziś jesteśmy pod wpływem obcych mocarstw, które wyniszczają nas coraz bardziej duchowo, materialnie oraz moralnie. Brak nam sił do dalszej walki. Przez dziesiątki lat zatruwano Polskiego ducha. Wymordowano naszych najlepszych braci i siostry lub wywieziono poza granice ojczyzny. Polska staje się na naszych oczach z chrześcijańskiej pogańską.  Dlatego ze wszystkich sił chcę trwać przy Tobie. Z Twoją pomocą zachować wierność i lojalność względem Ciebie Królu Polski. Chcę to wyrazić przez wytrwanie w łasce uświęcającej. W tym celu będę wyrzekał się wszelkiego plugastwa i grzechu. Szczególnie będę strzegł duszy, przed grzechem nieczystym i skłonnością do kłótni. Moją miłość do Ciebie chcę wyrazić przez zachowywanie Bożych przykazań i uświadamianie tych, którzy są na to gotowi, że Ty jesteś naszym Królem. Walczył będę, abyś był rzeczywistym władcą uszanowanym przez wszystkich na tej ziemi słowiańskiej. Pomóż mi doczekać Twego zwycięstwa i czasu, w którym ci co z ciebie drwią i hańbią oraz niszczą Polskę, zostaną ukarani. Wierzę, że z Twoją pomocą będę budował nową Ojczyznę, świętą i wielką bo wywyższoną przez Twoją miłość. Dlatego obieram Ciebie Jezu Chryste na Króla Polski i mojego życia. Cześć Tobie Chryste Królu,  Jestem twoim sługą.

Do prywatnego odmawiania.

Przesłanie na październik

Zachęcam aby w miesiącu październiku odkrywać moc modlitwy Różańcowej.

Poznajmy na nowo obietnice jakie Maryja złożyła tym, którzy pobożnie go odmawiają

W sytuacji koalicji imperium osobowego zła jakie się zawiązało przeciwko Polsce odkryjemy, że nie jesteśmy sami.  Niech Maryja pomoże nam wywyższać Chrystusa.

Czytaj dalej

Przesłanie na wrzesień

Pietà watykańska Michała Anioła z bazyliki św. Piotra na Watykanie

W centrum tego miesiąca jest Matka Boża Bolesna w wizerunku piety.
Zobaczmy jak na swym łonie trzyma umarłego Chrystusa! Przejmijmy się boleścią Jej  Serca.
Pomyślmy za kogo się modli? 
Uważam, że dziś na pewno wstawia się u Boga Ojca przez mękę swojego Syna za tych, którzy mają kontynuować dzieło zbawcze. Tak jak Ona, otoczmy modlitwą Biskupów i księży diecezjalnych i zakonnych. Módlmy się dla nich o łaskę odwagi, aby bardziej Boga słuchali niż świata zwiedzionego przez szatana.  Jeśli zabraknie odważnych, walczących  kapłanów, mrok ogarnie naszą Ojczyznę. To przez wasze umartwienia i modlitwy, ich posługa będzie bardziej skuteczna. Módlmy się też, aby nie ulegli pokusie aktywizmu lecz odkrywali coraz bardziej środki nadprzyrodzone jakimi winni się posługiwać. Wspierajmy też księży, którzy są spętani jakimkolwiek uzależnieniem. Umocujmy ich w Sercu Jezusa i Maryi. 
Modlitwa za kapłanów jest dziś tak ważna, gdyż Matka Boża w La Salette powiedziała Melanii, że nie w każdym kraju dogmaty wiary Rzymskokatolickiej będą zachowane. Zachęcam do odmawiania w tym miesiącu w łączności z Maryją, Koronki do Krwawych łez Matki Bożej. Poświęćmy tę modlitwę za księży.  
     
ks. Michał Dłutowski

Czytaj dalej